ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธี e-bidding