ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิ) จังหวัดนนทบุรี