ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย

วันที่ประกาศ: 
10 พฤศจิกายน 2017
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย โดยการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย ในอัตราจ้างเหมา เดือนละ 9,125 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 29 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย (กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 อัตรา และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 อัตรา )
หมวดหมู่: 
สมัครงาน