ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

วันที่ประกาศ: 
23 มีนาคม 2018
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว หรือที่กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
สอบถามรายละเอียดโทร 0 2642 7751 หรือ goryorkor.secretary@gmail.com
ตั้งแต่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
หมวดหมู่: 
ทั่วไป