ความพิการทางการเรียนรู้

แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้